U HEEFT EEN VORDERING

Een gerechtsdeurwaarderskantoor met incassobureau zorgt voor snelle incasso van vorderingen (‘schulden’). Daarmee onderscheidt het zich van incassobureau’s en advocaten.

Belangrijker is dat het vorderingen nauwkeurig behandelt – een principe dat bij IJzerman voorop staat. Daarnaast adviseren we in veel gevallen hoe u tijdens het vervolgtraject kunt handelen. Zo kan de vordering zo effectief mogelijk worden geïncasseerd.

U HEEFT EEN VORDERING

U kunt bij ons terecht voor de volgende producten:

BUITENGERECHTELIJK AANMANEN

We wijzen uw debiteur op een openstaande factuur. Dat doen we met een aanmaning op ons briefpapier. We maken niet direct een dossier aan, maar maken uw debiteur wel duidelijk dat u werk gaat maken van de openstaande vordering.
Uw debiteur kan rechtstreeks contact met u opnemen en direct aan u betalen. Zo raakt uw relatie niet onnodig beschadigd.

INCASSO

Blijft ondanks alle inspanningen een factuur onbetaald? Dan verzorgt IJzerman het ‘minnelijke incassotraject’. We dragen dan zorg voor alle handelingen die gedaan moeten worden om de betaling te realiseren – tot het punt waarop de zaak met een dagvaarding aan de rechter wordt voorgelegd.

Omdat u met iedere klant een unieke relatie heeft, overleggen we telkens hoe het minnelijke incassotraject eruit moet zien. We kunnen per post aanmaningen versturen, maar ook kiezen voor een digitale aanpak. U kunt kiezen voor de aanpak die voor uw klantenportefeuille het meest geschikt is.

GERECHTELIJKE INCASSO

De gerechtelijke incasso vangt vrijwel altijd aan met een dagvaarding. Om dit traject in gang te kunnen zetten heeft u een gerechtsdeurwaarder nodig die de dagvaarding bij uw debiteur bezorgt.

IJzerman verzorgt niet alleen het uitbrengen van de dagvaarding, maar voert ook namens u de procedure bij de sector kanton van de rechtbank. Deze sector behandelt alle zaken met een hoofdsom tot € 25.000 euro én alle huur- en arbeidszaken, ongeacht de hoogte van de vordering..

IJzerman behandelt ook zaken waarbij de schuld groter is dan € 25.000 euro. Over dergelijke zaken hebben we goede afspraken gemaakt met onze huisadvocaten, onder meer over het gebruikelijke honorarium. U kunt dus ook bij ons terecht voor zaken die worden behandeld door de sector civiel van de rechtbank – zaken waarbij een verplichte procesvertegenwoordiging is door een advocaat.

Wanneer een rechter heeft geoordeeld dat uw vordering terecht is en hij een vonnis heeft gewezen, kan de gerechtsdeurwaarder dat vonnis tenuitvoerleggen, ook wel “executeren” genoemd.
Wij reiken uw debiteur dan het vonnis uit en sommeren hem aan zijn verplichtingen te voldoen. Die handeling heet ‘betekening’.

Voldoet uw debiteur niet aan zijn verplichtingen, dan kunnen wij op verschillende manieren beslagleggen, bij voorbeeld:

– beslag op het inkomen (indien mogelijk ook op dat van de partner)
– beslag op banktegoeden
– beslag onder een derde die gelden of goederen van uw debiteur onder zich heeft
– beslag op de onroerende zaak (bijvoorbeeld de woning)
– beslag op de inboedel of andere roerende zaken (zoals de auto of de caravan)

Misschien geeft u in deze fase alsnog de voorkeur aan een vrijwillige betalingsregeling. Uw debiteur kan de schuld dan in termijnen bij IJzerman voldoen. Voldoet hij of zij niet aan de betalingsregeling, dan kunnen wij alsnog actie ondernemen.

In zulke gevallen stemmen we het gerechtelijke incassotraject altijd met u af. IJzerman adviseert daarbij vanuit ervaring, maar u bepaalt de route. Dit is in het kort wat we voor u kunnen betekenen in het gerechtelijke traject. Graag vertellen we u wat IJzerman specifiek voor uw organisatie kan betekenen. Neem daarom gerust contact met ons op.

OVERIG

U kunt bij ons terecht voor het incasseren van openstaande nota’s, maar ook voor een aantal andere handelingen. Hieronder een kort overzicht van onze overige dienstverlening:

OPZEGGEN HUUROVEREENKOMST PER
DEURWAARDERSEXPLOOT

In de veel huurcontracten staat dat de huurovereenkomst enkel kan worden opgezegd bij ‘deurwaardersexploot’. Dat betekent dat verhuur enkel kan eindigen als de gerechtsdeurwaarder aan de (ver)huurder een schriftelijk stuk (een ‘exploot’) heeft overhandigd. Daarbij geldt natuurlijk de in het contract vastgestelde termijn.

Bij deze manier van opzegging is het zeker dat de (ver)huurder op de hoogte is van de wil om de overeenkomst te beëindigen. Dat kan ook handig zijn in de gevallen dat de huurovereenkomst dit niet voorschrijft.

STUITEN VAN VERJARING

Bij de meeste consumentenkopen verjaart een vordering na twee jaar. Bij de meeste overige overeenkomsten is dat vijf jaar. Na die tijd verliest u, al dan niet gerechtelijk, het recht op voldoening of nakoming. U kunt de verjaring voorkomen door de schuldenaar schriftelijk mee te delen dat u het recht op nakoming voorbehoudt.

Verstuurt u dat bericht zelf, dan heeft u geen garantie of bewijs dat u de verjaring gestuit heeft.
U kunt de verjaring ook door een deurwaarder laten stuiten. Met die authentieke akte heeft u bij een eventuele rechtszaak een dwingend bewijs.

CONSTATERING

Hierbij gaan wij op pad om een bepaalde situatie of toestand vast te leggen in een proces-verbaal. Dat doen we door te beschrijven wat we ter plekke aantreffen. Indien mogelijk voegen we daar beeldmateriaal aan toe.

Het proces-verbaal kan als dwingend bewijs worden gebruikt in een rechtszaak.

Constateringen worden bijvoorbeeld gedaan bij inbreuken op het auteurs- of beeldrecht, maar ook bij een situatie zoals hierna wordt beschreven.

Stel, u heeft een schoonmaakbedrijf. U heeft een zestal stofzuigers uitgeleend aan een van uw klanten. Na enige tijd komt u er achter dat uw klant inmiddels gebruikt maakt van de diensten van een ander schoonmaakbedrijf.

Op uw verzoek om de uitgeleende stofzuigers te retourneren krijgt u geen gehoor. Na een bezoek aan uw klant moet u constateren dat er nog maar drie van de zes door u uitgeleende stofzuigers aanwezig zijn.

U vraagt ons om naar het adres van uw klant te gaan. Daar constateren wij dat er inderdaad nog maar drie stofzuigers aanwezig zijn.

Wij maken een proces-verbaal op van wat we hebben aangetroffen, eventueel voorzien van foto’ s. Vervolgens bezorgen we u dit proces-verbaal, zodat u zich kunt beraden over te nemen maatregelen.

CONSERVATOIR BESLAG

Er kan gegronde vrees voor verduistering bestaan.
In sommige gevallen is of lijkt het noodzakelijk om nog vóór het oordeel van de rechter zeker te weten dat een vordering wordt voldaan. Uit het gedrag van uw debiteur kan bijvoorbeeld blijken dat – nog voordat u het vonnis heeft ontvangen – gelden zullen zijn verdwenen.
Het is dan mogelijk om aan de voorzieningenrechter (voorheen ‘kortgedingrechter’) toestemming te vragen om op bepaalde goederen of gelden beslag te leggen. Er kan immers een gegronde vrees voor verduistering bestaan.

SOMMATIE-EXPLOOT

De gerechtsdeurwaarder bezorgt deze sommatie op het adres van uw debiteur. Een sommatie-exploot wordt soms gebruikt in het minnelijke incassotraject. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de gerechtsdeurwaarder het adres van uw debiteur controleert.

Zo weet u zeker dat de sommatie uw debiteur daadwerkelijk bereikt.
Ook krijgen we zo zicht op de leefomgeving van de debiteur. En als hij of zij thuis is, kunnen we overleggen over de vordering.

KOSTEN

Aan het behandelen van uw zaak zijn uiteraard kosten verbonden. De hoogte van deze kosten verschilt per zaak. Bij de behandeling van iedere zaak zetten wij kwaliteit en een positief eindresultaat voorop.

Omdat het behandelen van vorderingen vrijwel altijd maatwerk is, kunnen we de hoogte van de kosten vooraf moeilijk inschatten. De hoeveelheid van de aangeleverde zaken en de werkzaamheden die verricht dienen te worden zijn natuurlijk van invloed op de kosten.

De meeste kosten verhalen wij overigens op de schuldenaar. Bij een positief resultaat declareren we niets aan u. Wilt u meer weten? Neem contact op om een afspraak te maken voor een bezoek van onze accountmanager.

Hier vindt u een kostenoverzicht van de diensten van de gerechtsdeurwaarder. Deze kosten worden vastgesteld in het Btag (het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarder) en jaarlijks geïndexeerd.